สุนทรียศาสตร์ - Aesthetics

สุนทรียศาสตร์ เป็นสาขาหนึ่งของปรัชญา ว่าด้วยเรื่องของความงามและศิลปะ นับเป็นแนวคิดที่ดำเนินสืบเนื่องมาช้านานนับพันๆ ปี

ความหมาย สุนทรียภาพของชีวิต เป็นความซาบซึ้งที่มีคุณค่าในจิตใจของมนุษย์เพราะทุกคนปรารถนาสิ่งที่มำให้เจริญหู เจริญตา ซึ่งถืออาหารใจที่ได้รับจากทางหูและตา สุนทรียศาสตร์ มาจากศัพท์ภาษาสันสกฤตว่า สุนทรียะ “ความงาม ความดี” ศาสตร์ “วิชา” สุนทรีย + ศาสตร์ “การศึกษาเรื่องความงาม” Aesthete ผู้ที่ชอบความงาม Aesthetic เกี่ยวกับความรู้สึกต่อความงาม Aesthetics สุนทรียศาสตร์, สุนทรียภาพ Aesthetician นักสุนทรีย์ Aestheticism ลัทธิสุนทรียนิยม Aesthesia ความรู้สึก

สุนทรียศาสตร์ “วิชาที่ว่าด้วยความสวย ความงาม และความไพเราะ สามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัส เกิดความรู้สึกปิติยินดี อิ่มเอมใจ พอใจ และชื่นชมในสิ่งต่าง ๆ ที่เข้ามาปะทะอาจจะเป็นในธรรมชาติเอง หรือที่มนุษย์ผลิตคิดค้นขึ้นโดยมีจุดประสงค์ให้มีความงาม” สุนทรียภาพ “ประสบการณ์ทางความงามเกิดขึ้นจากการได้สัมผัสกับสิ่งที่มีความงาม ความไพเราะ แล้วทำให้เกิกดอารมณ์สุนทรีย์ เกิดความปิติสุขเพลิดเพลิน” ประสบการณ์ทางความงามมี ๒ ลักษณะ ได้แก่ ประสบการณ์ตรง ซึ่งมีผลต่อการรับรู้คุณค่าสุนทรีย์ได้มากที่สุด และประสบการณ์รอง ส่วนใหญ่ล้วนเป็นผลงานที่มนุษย์สร้างขึ้นและไม่มีโอการได้ชมของจริง

Aesthetics (also spelled æsthetics or esthetics) is a branch of philosophy dealing with the nature of beauty, art, and taste, and with the creation and appreciation of beauty. It is more scientifically defined as the study of sensory or sensori-emotional values, sometimes called judgments of sentiment and taste. More broadly, scholars in the field define aesthetics as "critical reflection on art, culture and nature." Aesthetics is a subdiscipline of axiology, a branch of philosophy, and is closely associated with the philosophy of art. Aesthetics studies new ways of seeing and of perceiving the world.

A Colorful World Indeed Exhibition (Great Korean artist)

Thursday, August 12, 2010

ศิลปะแนวภววิสัย” ผลงานของ กุย เช ปาร์ก ศิลปินจากแดนกิมจิ ผู้หลงใหลในงานศิลป์แนวภววิสัยเป็นอย่างยิ่ง กุย เช ปาร์ก ถ่ายทอดผลงานด้วยสีน้ำมัน ที่สื่อออกมาผ่านภูเขา ต้นไม้ กวาง นก และผู้คนต่างๆ ซึ่งล้วนมีนัยยะซ่อนอยู่ให้ผู้เข้าชมได้มาเติมต่อกับจินตนาการให้สมบูรณ์ตามแต่ละบุคคล

งานศิลปะของ กุย เช ปาร์ก เป็นลักษณะการสร้างสรรค์แนวภววิสัย [Objectivty Art] ที่หมายถึงสิ่งที่ดำรงอยู่อย่างเป็นเอกเทศ เป็นอิสระ โดยไม่ขึ้นการรับรู้ของตนเอง เหตุการณ์ที่เป็นจริง สิ่งที่เกิดขึ้นเอง เป็นต้น ซึ่งถือเป็นเรื่องจริง หรือสิ่งที่ดำรงอยู่จริงเป็นหลัก อันเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ของศิลปินผู้นี้ที่ถ่ายทอดโดยไม่นำอารมณ์และความรู้สึกมาจับ

[A Colorful World Indeed Exhibition]
Coming Soon !

 
 
 

Omm Gallery TV talk show [part 1]


Omm Gallery was established in 9.9.2010

Omm Gallery TV talk show [part 2]

Other Links

Other Links
Thai National Artist สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

The World leader in Art Market information

Omm Gallery TV talk show [part 3]

Hiroshige, 100 Views of Edo

Hiroshige, 100 Views of Edo
Limited Edition Books by Omm Gallery
 
Copyright © Omm Gallery