สุนทรียศาสตร์ - Aesthetics

สุนทรียศาสตร์ เป็นสาขาหนึ่งของปรัชญา ว่าด้วยเรื่องของความงามและศิลปะ นับเป็นแนวคิดที่ดำเนินสืบเนื่องมาช้านานนับพันๆ ปี

ความหมาย สุนทรียภาพของชีวิต เป็นความซาบซึ้งที่มีคุณค่าในจิตใจของมนุษย์เพราะทุกคนปรารถนาสิ่งที่มำให้เจริญหู เจริญตา ซึ่งถืออาหารใจที่ได้รับจากทางหูและตา สุนทรียศาสตร์ มาจากศัพท์ภาษาสันสกฤตว่า สุนทรียะ “ความงาม ความดี” ศาสตร์ “วิชา” สุนทรีย + ศาสตร์ “การศึกษาเรื่องความงาม” Aesthete ผู้ที่ชอบความงาม Aesthetic เกี่ยวกับความรู้สึกต่อความงาม Aesthetics สุนทรียศาสตร์, สุนทรียภาพ Aesthetician นักสุนทรีย์ Aestheticism ลัทธิสุนทรียนิยม Aesthesia ความรู้สึก

สุนทรียศาสตร์ “วิชาที่ว่าด้วยความสวย ความงาม และความไพเราะ สามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัส เกิดความรู้สึกปิติยินดี อิ่มเอมใจ พอใจ และชื่นชมในสิ่งต่าง ๆ ที่เข้ามาปะทะอาจจะเป็นในธรรมชาติเอง หรือที่มนุษย์ผลิตคิดค้นขึ้นโดยมีจุดประสงค์ให้มีความงาม” สุนทรียภาพ “ประสบการณ์ทางความงามเกิดขึ้นจากการได้สัมผัสกับสิ่งที่มีความงาม ความไพเราะ แล้วทำให้เกิกดอารมณ์สุนทรีย์ เกิดความปิติสุขเพลิดเพลิน” ประสบการณ์ทางความงามมี ๒ ลักษณะ ได้แก่ ประสบการณ์ตรง ซึ่งมีผลต่อการรับรู้คุณค่าสุนทรีย์ได้มากที่สุด และประสบการณ์รอง ส่วนใหญ่ล้วนเป็นผลงานที่มนุษย์สร้างขึ้นและไม่มีโอการได้ชมของจริง

Aesthetics (also spelled æsthetics or esthetics) is a branch of philosophy dealing with the nature of beauty, art, and taste, and with the creation and appreciation of beauty. It is more scientifically defined as the study of sensory or sensori-emotional values, sometimes called judgments of sentiment and taste. More broadly, scholars in the field define aesthetics as "critical reflection on art, culture and nature." Aesthetics is a subdiscipline of axiology, a branch of philosophy, and is closely associated with the philosophy of art. Aesthetics studies new ways of seeing and of perceiving the world.

Melody of Mind Exhibition

Thursday, August 12, 2010

Series: Melody of Art
ศิลปะแห่งคีตะ

งานศิลปะของ ศิริพงศ์ นั้นมีดนตรี เป็นแรงขับเคลื่อนสร้างงานศิลปะขึ้นมาทุกชิ้นงาน เป็นงานศิลปะที่ให้ความสำคัญในเรื่องของ “ทัศนคติ” มากกว่าจะเหมือนในเรื่องของ “รูปแบบ” และให้ความสำคัญในเรื่องการแสดงออกทางอารมณ์และกายภาพ รวมถึงจิตใต้สำนึกของตัวศิลปินเองด้วย เน้นความเป็นปัจเจกเฉพาะตัวของศิลปิน โดยแทบจะไม่อ้างอิงถึงสรรพสิ่งใดๆในโลก แต่จะมุ่งไปที่การแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกที่สดฉับพลัน ผ่านสีสันและฝีแปรง จากการที่ได้ยินเสียงดนตรีและรู้สึก แต่ไม่สามารถที่จะอธิบายออกมาเป็นคำพูดให้เข้าใจได้ ศิลปินจึงแสดงออกมาทางด้านศิลปะแทน (เป็นงานสัจธรรมบริสุทธิ์ Reality)
ภาพจะมีลักษณะเป็นสองมิติ หรือ สามมิติ ส่วนใหญ่จะไม่พรรณนาเรื่องราวตามความเป็นจริง เรื่องราวล้วนเป็นนามธรรม และคำนึงถึงการจัดภาพ ลีลา จังหวะความสมดุล และความรู้สึก เพื่อให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกเองเมื่อได้สัมผัสสิ่งที่รับรู้ในดนตรีอันไพเราะ และบางชิ้นงานนั้นได้มีการสร้างสัญญลักขณ์ต่างๆ ขึ้นมา ของตัวศิลปินเอง ซ้อนเรื่องราวแล้วความหมายไว้ในภาพ ถ้าได้จ้องมองภาพนานๆ จะมีความรู้สึกได้ยินเสียงก้องกังวานออกมาจากภาพ!

Siriphong’s Art & Music is a driving force to create art in every task. A work of art that focuses on the "Attitude" rather than in the "Form". And focuses on Emotional and Physical Expression, including the artist's own subconscious. It emphasizes the unique individuality of the Artists with hardly any reference to things in the World.
Siriphong aims at expressing the emotions through colors & brush strokes. Feel the sound of Music, which is unable to understand by words.
The painting will be abstract story in two-dimensional or three-dimensional according to the reality, which will not be able to describe the painting. When the whole picture is harmonized with the beats of the music, it balances the mood and sense. The artist builds the symbol of such overlapping stories and when touched with some pieces of music, it creates a meaning to the picture which is rare and feels like the voice ringing out of the picture.

Show on at "TAO Bar & Restaurant"
Location: THE ASCOTT Sathorn Bangkok 187 South-Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand

Mon - Sat 8.00 - 12.00 / 17.00 - 21.00

 
 
 

Omm Gallery TV talk show [part 1]


Omm Gallery was established in 9.9.2010

Omm Gallery TV talk show [part 2]

Other Links

Other Links
Thai National Artist สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

The World leader in Art Market information

Omm Gallery TV talk show [part 3]

Hiroshige, 100 Views of Edo

Hiroshige, 100 Views of Edo
Limited Edition Books by Omm Gallery
 
Copyright © Omm Gallery