สุนทรียศาสตร์ - Aesthetics

สุนทรียศาสตร์ เป็นสาขาหนึ่งของปรัชญา ว่าด้วยเรื่องของความงามและศิลปะ นับเป็นแนวคิดที่ดำเนินสืบเนื่องมาช้านานนับพันๆ ปี

ความหมาย สุนทรียภาพของชีวิต เป็นความซาบซึ้งที่มีคุณค่าในจิตใจของมนุษย์เพราะทุกคนปรารถนาสิ่งที่มำให้เจริญหู เจริญตา ซึ่งถืออาหารใจที่ได้รับจากทางหูและตา สุนทรียศาสตร์ มาจากศัพท์ภาษาสันสกฤตว่า สุนทรียะ “ความงาม ความดี” ศาสตร์ “วิชา” สุนทรีย + ศาสตร์ “การศึกษาเรื่องความงาม” Aesthete ผู้ที่ชอบความงาม Aesthetic เกี่ยวกับความรู้สึกต่อความงาม Aesthetics สุนทรียศาสตร์, สุนทรียภาพ Aesthetician นักสุนทรีย์ Aestheticism ลัทธิสุนทรียนิยม Aesthesia ความรู้สึก

สุนทรียศาสตร์ “วิชาที่ว่าด้วยความสวย ความงาม และความไพเราะ สามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัส เกิดความรู้สึกปิติยินดี อิ่มเอมใจ พอใจ และชื่นชมในสิ่งต่าง ๆ ที่เข้ามาปะทะอาจจะเป็นในธรรมชาติเอง หรือที่มนุษย์ผลิตคิดค้นขึ้นโดยมีจุดประสงค์ให้มีความงาม” สุนทรียภาพ “ประสบการณ์ทางความงามเกิดขึ้นจากการได้สัมผัสกับสิ่งที่มีความงาม ความไพเราะ แล้วทำให้เกิกดอารมณ์สุนทรีย์ เกิดความปิติสุขเพลิดเพลิน” ประสบการณ์ทางความงามมี ๒ ลักษณะ ได้แก่ ประสบการณ์ตรง ซึ่งมีผลต่อการรับรู้คุณค่าสุนทรีย์ได้มากที่สุด และประสบการณ์รอง ส่วนใหญ่ล้วนเป็นผลงานที่มนุษย์สร้างขึ้นและไม่มีโอการได้ชมของจริง

Aesthetics (also spelled æsthetics or esthetics) is a branch of philosophy dealing with the nature of beauty, art, and taste, and with the creation and appreciation of beauty. It is more scientifically defined as the study of sensory or sensori-emotional values, sometimes called judgments of sentiment and taste. More broadly, scholars in the field define aesthetics as "critical reflection on art, culture and nature." Aesthetics is a subdiscipline of axiology, a branch of philosophy, and is closely associated with the philosophy of art. Aesthetics studies new ways of seeing and of perceiving the world.

Georges Braque Original Etching 11/30

Saturday, April 2, 2011

Medium: Original Etching Edition: Numbered 11/30 in pencil in the lower left hand margin. Image Size: 29 x 36 cm. Paper Size: 52 x 67 cm. Style: Cubism Signed: This work is hand-signed by Georges Braque

Georges Braque was born on May 13 in 1882. He grew up near Paris, and in 1902 he settled there to study painting. He really liked pictures by the fauves who painted with bright colors and unstructured forms. He painted in those styles until 1908.

In 1908 Braque began to paint in the cubist style. Between 1908 and 1913 he began to study light and perspective. He used his studies to use shading of a cube to make it look both flat and three-dimensional at the same time. In 1909, Braque began to work with Pablo Picasso . They both began to use neutral colors and complex geometric patterns. This style of art is now called analytic cubism. Between 1910 and 1912, Braque began to use a collage. Collage is when an artist take things from everyday life like newspapers, fabric, rope, etc... and uses them is his art. In 1914 he enlisted in the French army and was injured. After the war, Braque used more bright colors and textured surfaces. He also painted more still lifes. He died on August 31, 1963. Georges Braque was born on May 13 in 1882. He grew up near Paris, and in 1902 he settled there to study painting. He really liked pictures by the fauves who painted with bright colors and unstructured forms. He painted in those styles until 1908.

In 1908 Braque began to paint in the cubist style. Between 1908 and 1913 he began to study light and perspective. He used his studies to use shading of a cube to make it look both flat and three-dimensional at the same time. In 1909, Braque began to work with Pablo Picasso . They both began to use neutral colors and complex geometric patterns. This style of art is now called analytic cubism. Between 1910 and 1912, Braque began to use a collage. Collage is when an artist take things from everyday life like newspapers, fabric, rope, etc... and uses them is his art.

In 1914 he enlisted in the French army and was injured. After the war, Braque used more bright colors and textured surfaces. He also painted more still lifes. He died on August 31, 1963.

 
 
 

Omm Gallery TV talk show [part 1]


Omm Gallery was established in 9.9.2010

Omm Gallery TV talk show [part 2]

Other Links

Other Links
Thai National Artist สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

The World leader in Art Market information

Omm Gallery TV talk show [part 3]

Hiroshige, 100 Views of Edo

Hiroshige, 100 Views of Edo
Limited Edition Books by Omm Gallery
 
Copyright © Omm Gallery